Програма вступних випробувань української мови (базова загальна середня освіта (9 кл.)

Міністерство освіти і науки України

Медичний коледж

Харківського національного медичного університету

 

Затверджено

Голова приймальної комісії

__________ Т.М.Лебединець

 

 

 

Програма

вступних випробувань української мови

(базова загальна середня освіта (9 кл.)

 

Програму для вступного екзамену розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-6611 від 23.12.2004).

Програма з української мови спрямована на систематизацію і закріплення знань з української мови.

Програма складається з трьох розділів:

Перший – “Фонетика і орфографія” визначає основні правила написання слів, знання яких є яскравою ознакою культури мови людини.

Другий – “Морфологія” вчить розрізняти одну частину мови від іншої, знати їх творення і змінювання, від чого залежить їх написання.

Третій – “Синтаксис і пунктуація” вчить творенню й вираженню думки за допомогою речень, які є різні за побудовою, метою висловлення та інтонацією, – а значить, відмінні за пунктуаційними знаками.

Для вступного диктанту добираються тексти, максимально насичені вивченими орфограмами й пунктограмами: тексти-розповіді, описи чи міркування. Диктанти адаптовано до чинного правопису сучасної української мови і методичних вимог навчальної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів.

Диктанти підібрано відповідно до основних правил орфографії та пунктуації. У них враховано такі вимоги: відображення рівня розвитку сучасної української мови; насиченість орфограмами та пунктограмами, різноманітною лексикою і стилістичними засобами, передбаченими програмою; відповідність нормам літературної мови. Тексти зорієнтовані на тематику культурологічної змістової лінії, тобто представляють українську літературу, історію, звичаї і традиції, мистецькі скарби, матеріальну і духовну культуру українського народу, загальнолюдські цінності. Тексти характеризуються відносною цілісністю і завершеністю, зрозумілі для всіх.

Письмова робота з української мови у вигляді диктанту надає можливість об’єктивно перевірити писемну (орфографічну й пунктуаційну) грамотність абітурієнтів. Обсяг текстів диктантів становить 160-180 слів з урахуванням як самостійних, так і службових частин мови.

Диктант триває одну астрономічну годину.

 

 

 

 

ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА:

 

абітурієнт повинен знати:

 • Вживання великої букви.
 • Правила переносу частин слова.
 • Правопис голосних. Чергування е з и, і з іншими голосними. Правопис ненаголошених голосних.
 • Спрощення в групах приголосних.
 • Обґрунтовувати розстановку розділових знаків за допомогою вивчених правил.
 • Вживання м’якого знака та апострофа.
 • Подвоєння та подовження приголосних. Правопис слів іншомовного походження.
 • Відмінювання та правопис відмінкових закінчень іменників та прикметників.
 • Правопис відмінкових форм числівника.
 • Відмінювання і правопис займенників.
 • Правопис дієслів.
 • Правопис прислівників.
 • Правопис прийменників та сполучників.
 • “Не” з іменними частинами мови, прислівником, дієсловом.
 • Розділові знаки в простому реченні. Тире в простому неускладненому реченні. Розділові знаки між групою підмета і групою присудка.
 • Однорідні члени речення. Розділові знаки між однорідними членами речення. Узагальнюючі слова і розділові знаки при них.
 • Відокремлені члени речення. Відокремлені додатки та обставини. Відокремлені і невідокремлені означення. Прикладка як різновид означення. Розділові знаки при прикладці.
 • Звертання. Розділові знаки при звертанні.
 • Вставні слова і речення. Вставлені слова і речення.
 • Складнопідрядні речення. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях.
 • Порівняльні звороти.
 • Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.
 • Пряма мова і розділові знаки при ній. Передача прямої мови непрямою. Цитати. Розділові знаки при цитатах.

 

абітурієнт повинен уміти:

 • Знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх за допомогою правил.
 • Правильно записувати слова з вивченими орфограмами.
 • Знаходити і виправляти орфографічні помилки.
 • Правильно ставити розділові знаки в реченнях з різними видами зв’язку.
 • Знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивчені правила.

 

 

 

 

 


ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

 

1          Чергування голосних і приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Подвоєння і подовження приголосних.

2          Будова слова : відомості про основу слова і закінчення змінюваних слів, про корінь, префікс, суфікс і закінчення як значущі частини слова; вивчені орфографічні правила.

3          Творення слів : основні способи словотвору, правила переносу складних слів з рядка в рядок (односкладові частини складноскорочених слів та ініціальні й комбіновані абревіатури).

4          Склад лексики сучасної української літературної мови за походженням. Власне українські слова. Синонімічне багатство мови: що вивчає лексика, загальні відомості про лексичне значення слова, синоніми, антоніми, омоніми, пряме і переносне значення слова; особливості власне української лексики в порівнянні із запозиченнями.

5          Загальні відомості про українську фразеологію. Роль фразеологізмів у мовленні: фразеологізми та їхні різновиди (синонімічні, антонімічні).

6          Принципи українського правопису. Основні орфограми в коренях, префіксах, суфіксах: принципи розрізнення орфограм, загальні ознаки чотирьох принципів українського правопису.

7          Складні випадки вживання апострофа і м’якого знака: групи знаків, співвідношення звуків і букв; правила вживання апострофа і м’якого знака.

8 Правопис іншомовних та складних слів: правила написання іншомовних слів українською мовою та правопис складних слів разом, окремо і через дефіс.

9 Стилістичні засоби морфології: морфологічні засоби стилістики стосовно категорії роду, категорії числа, власних і загальних іменників, ступенів порівняння, стягнених і нестягнених форм, дієслівних категорій.

10 Поняття про синтаксис та його основні одиниці: найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації, основні одиниці синтаксису.

11 Прості двоскладні та односкладні речення: будова простого двоскладного речення, види односкладних речень.

12 Тире між підметом і присудком: правила використання, тире між підметом і присудком, а також випадки, коли не ставиться тире між підметом і присудком.

13 Розділові знаки при прикладці: правила відокремлення прикладки за допомогою дефіса коми чи тире; визначення прикладки.

14 Однорідні члени речення: відомості про однорідні члени речення: правила вживання розділових знаків при однорідних членах речення.

15 Розділові знаки при відокремлених членах речення: які члени речення називаються відокремленими та уточнюючими: використання розділових знаків при відокремлених та уточнюючих членах речення.

16 Звертання: непоширені і поширені звертання; розділові знаки при звертанні.

17 Вставні слова та вставлені конструкції: відомості про вставні слова (словосполучення та речення); найчастіше вживані вставні слова словосполучення; вивчені пунктуаційні правила.

18 Типи складних речень. Складносурядні речення: відомості про складне речення, види складних речень (сполучникові і безсполучникові), засоби зв’язку між частинами складного речення, особливості будови складносурядного речення; правила розстановки розділових знаків між простими реченнями в складносурядному.

19 Складнопідрядні речення: відомості про складнопідрядні речення (у тому числі з кількома підрядними); види підрядних речень; правила вживання розділових знаків між. частинами складнопідрядного речення.

20 Безсполучникові складні речення. Складні речення з різними видами зв’язку: відомості про безсполучникові складні речення та про будову складного речення з різними видами зв’язку: правила вживання розділових знаків між частинами таких речень.

21 Пряма і непряма мова. Цитати. Діалог: будову речень з прямою і непрямою мовою, з цитатами; особливості діалогу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

 

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності абітурієнтів є контрольний текстовий диктант.

Перевірці підлягають:

 • уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам’ятовування;
 • уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації;
 • уміння належним чином оформляти роботу.

Перевірка диктантів здійснюється за традиційною методикою

 • Для диктанту використовується текст, доступний для розуміння учнів 9-го класу.
 • Обсяг текстів диктантів становить 160-180 слів з урахуванням як самостійних, так і службових частин мови.
 • Для диктантів використовуються тексти, у яких кожне з опрацьованих правил орфографії та (або) пунктуації української мови представлене 3-5 прикладами.

 

Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв:

–  орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

–  виправляються, але не враховуються такі орфографічні та пунктуаційні помилки: на правила, які не внесено до шкільної програми; на ще не вивчені правила; у словах з написанням, що не перевіряється, над якими не проводилася спеціальна робота; у відтворенні так званої авторської пунктуації;

–  повторювані помилки (у слові, яке повторюється в диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою; однотипні (помилки на те саме правило, але в різних словах) вважаються кількома помилками;

–  розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до негрубих належать такі:

1)          у винятках з усіх правил;

2)            у написанні великої літери в складних власних найменуваннях;

3)           у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;

4)            у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший і якщо можлива інша інтонація;

5)           у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як…; не що інше, як…; ніхто інший не…; ніщо інше не…);

6)            пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушення їх послідовності;

7)           заміна українських літер російськими;

8)          п’ять виправлень неправильного написання на правильне прирівнюються до однієї помилки;

9)          орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила виправляються, але не враховуються.

 

 

 

НОРМАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ ДИКТАНТУ

 

Бали

Кількість помилок

Бали

Кількість помилок

1

15-16 і більше

7

4

2

13-14

8

3

3

11-12

9

1+1 (негруба)

4

9-10

10

1

5

7-8

11

1 (негруба)

6

5-6

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1 Юшук І. П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1994.

2 Шевелева Л. А. Український правопис у таблицях. – Харків: Світ дитинства, 1998.

3 Фурдуй М. І. Українська мова. Практикум з правопису. – К.: Либідь, 2004.

4 Пазяк О. М. Українська мова: Практикум. – К.: Либідь, 2001.

5 Український правопис. – К.: Наукова думка, 1994.

6 Шевчук С. В. Українська мова 10-11 кл. Збірник диктантів. – К.: Вища школа, 1999.

7 Чукіна В. Ф. Граматика української мови в таблицях і схемах. – К.: Логос, 1997.

8 Глазова О. П. Українська орфографія: тренувальні вправи, контрольні завдання, диктант. – Харків, 2004.