Положення

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

                                                                                                               

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказ ХНМУ

від «30» грудня  2016 р. № 470

Протокол засідання Вченої ради

від 22 грудня 2017 р. № 14

 

Положення

про приймальну комісію

Медичного коледжу

Харківського національного медичного університету

на 2018 рік

 

 1. Загальна частина

1.1. Приймальна комісія Медичного коледжу Харківського національного медичного університету (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закону), що утворюється для організації прийому вступників. Термін повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України Приймальна комісія діє згідно з Умовами прийому, Правилами прийому до Медичного коледжу ХНМУ (далі – Правила прийому), Положенням про приймальну комісію Медичного коледжу Харківського національного медичного університету (далі Медичний коледж ХНМУ), затвердженим вченою радою Харківського національного медичного університету у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за  № 1353/27798, Положенням про Медичний коледж Харківського національного медичного університету, затвердженого наказом ХНМУ       від 25 грудня 2014 року №447.

Положення про Приймальну комісію затверджується вченою радою Харківського національного медичного університету відповідно до частини третьої статті 38 Закону.

1.2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора Харківського національного медичного університету, до початку календарного року.

Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

заступник голови Приймальної комісії;

відповідальний секретар Приймальної комісії;

уповноважена особа приймальної комісії з питань введення даних до ЄДЕБО;

члени Приймальної комісії;

представники органів студентського самоврядування, відповідно до підпункту шостого частини п’ятої статті 40 Закону, та профспілкових організацій.

Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник директора з виховної роботи Медичного коледжу ХНМУ.

Відповідальний секретар Приймальної комісії призначається наказом ректора Харківського національного медичного університету з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Медичного коледжу ХНМУ.

1.3. Для виконання покладених на Приймальну комісію Медичного коледжу ХНМУ завдань і здійснення нею своїх функцій, відповідно до наказу ректора Харківського національного медичного університету утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

предметні екзаменаційні комісії;

комісії для проведення співбесід;

апеляційні комісії.

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому, для проведення вступних іспитів при вступі на навчання за ступенем молодшого спеціаліста на основі базової та повної загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора Медичного коледжу ХНМУ, який не є членом предметних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Медичного коледжу ХНМУ та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід приймальної комісії Медичного коледжу ХНМУ.

Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджує ректор Харківського національного медичного університету.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, апеляційної комісії видається ректором Харківського національного медичного університету не пізніше 1 березня.

1.4. Склад Приймальної комісії щороку поновлюється не менш як на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до Медичного коледжу ХНМУ у поточному році.

 1. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії Медичного коледжу ХНМУ

2.1. Відповідно до Умов прийому, Положення про Медичний коледж ХНМУ, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Вчена рада Харківського національного медичного університету відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону.

2.2. Приймальна комісія:

забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до Медичного коледжу ХНМУ;

організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у вступних іспитах;

в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) отримані від вступників відомості про них;

організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

забезпечує оприлюднення на веб-сайті Медичного коледжу ХНМУ цього Положення, Правил прийому та інших документів, які передбачені законодавством;

приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

 1. Організація роботи Приймальної комісії Медичного коледжу ХНМУ 

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Медичного коледжу ХНМУ журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

порядковий номер (та/або номер особової справи);

дата прийому документів;

прізвище, ім’я та по батькові;

адреса місце проживання (місце реєстрації);

стать, дата народження;

найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь/ освітньо-кваліфікаційний рівень;

номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;

номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з конкурсних предметів;

інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування; причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;

підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

У разі потреби, Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря, скріплена печаткою (штампом) Медичного коледжу ХНМУ.

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.

Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою Медичного коледжу ХНМУ. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем і скріплюється печаткою Медичного коледжу ХНМУ.

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до Медичного коледжу ХНМУ, і повідомляє про це вступника в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі.

3.3. Для проведення вступних іспитів Медичним коледжем ХНМУ формуються екзаменаційні групи в порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного іспиту і  одержання-повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних іспитів, видається аркуш результатів вступних іспитів встановленої форми.

3.4. Розклад вступних іспитів, що проводяться Медичним коледжем ХНМУ, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Медичного коледжу ХНМУ та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом.

 1. Організація та проведення вступних іспитів

4.1. Голови предметних екзаменаційних комісій, які відповідають за проведення вступних іспитів, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, що проводяться Медичним коледжем ХНМУ, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

Форма вступних іспитів у Медичному коледжі ХНМУ і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття ступеня освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні іспити проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не допускаються.

4.3. Співбесіда з кожного предмету проводиться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.

4.4. Вступні іспити у письмовій формі, що проводить Медичний коледж ХНМУ у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії в кожній аудиторії.

4.5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії Медичного коледж ХНМУ, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Медичного коледжу ХНМУ. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

4.6. Для проведення письмових вступних іспитів встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах, не більше):

українська мова (тестування) – 1,5 години;

біологія (тестування) – 1,5 години.

4.7. Під час проведення вступних іспитів забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного іспиту сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у іспитах, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.9. Вступники, які не з’явились на вступний іспит без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.

Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення іспиту голова предметної екзаменаційної комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

4.10. Відповідальний секретар Приймальної комісії проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної екзаменаційної комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні Медичного коледжу ХНМУ членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час іспитів тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

4.12. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 124(100) балів, більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали, більше, ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії, який проводить дешифрування робіт і вписує у відомості прізвища вступників.

 4.14. Перескладання вступних іспитів не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у Медичному коледжі ХНМУ (далі – апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж 7 днів до початку вступних іспитів.

 1. Зарахування вступників

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не подали до Приймальної комісії оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні іспити) з результатами вступних іспитів, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до Медичного коледжу ХНМУ, зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у Медичному коледжі ХНМУ протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор Харківського національного медичного університету видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

5.4. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до Медичного коледжу ХНМУ.

5.5. Після видання ректором Харківського національного медичного університету наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдиній базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та Правилами прийому.

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних іспитах) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні педагогічної ради Медичного коледжу ХНМУ.

 

 

Розглянуто на Педагогічній раді

Медичного коледжу ХНМУ

протокол № 19 від 20 грудня 2017 р.

 

Директор Медичного коледжу ХНМУ                               Т.М. Лебединець

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ ХНМУ

  34   від  27.01.2017

 

ПОЛОЖЕННЯ

про стипендіальне забезпечення

студентів Медичного коледжу

Харківського національного медичного університету

 

Дане «Положення про стипендіальне забезпечення студентів Медичного коледжу Харківського національного медичного університету» розроблено з метою удосконалення організації та здійснення призначення, виплати, а також встановлення розміру стипендій особам, які навчаються в Медичному коледжі Харківського національного медичного університету за рахунок коштів державного бюджету.

 1. Загальні положення

1.1. Дане положення розроблено на підставі чинних норм Конституції України, Закону України «Про освіту» Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»), Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.1994 № 744 «Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 980 «Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів і аспірантам», Постанови Верховної Ради України від 05.06.1996 № 226/96-ВР «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів», «Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти», затверджене спільним  Наказом МОН та МОЗ України від 06.06.1996 р. № 191/153 та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Дія цього Положення поширюється на осіб, які навчаються в Медичному коледжі Харківського національного медичного університету за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, а саме:

студентів денної форми навчання (далі – Студенти).

1.3. Стипендії у Медичному коледжі Харківського національного медичного університету (далі – Коледж) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення») призначаються наступних видів:

1.3.1. Академічні – це стипендії, які призначаються за результатами навчання або на підставі конкурсного балу, здобутого під час вступу до Університету, та наказу про зарахування до Університету.

Академічними стипендіями є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам,  за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3) стипендії у підвищеному розмірі (студентам Коледжу, які досягли особливих успіхів у навчанні);

1.3.2. Соціальні – це стипендії, які призначаються на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян на підставі поданої заяви та відповідних документів, що підтверджують факт належності особи до такої категорії громадян.

         Право на соціальні стипендії мають Студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів Коледжу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та не перебувають в академічній відпустці, із числа:

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів Коледжу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20 – 22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” – протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання в Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання в Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення Коледжу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

1.4. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

         Студентам Коледжу стипендія призначається з першого числа місяця, в якому починається наступний семестр за результатами попереднього семестрового контролю згідно з навчальним планом та графіком навчального процесу, які затверджено на навчальний рік, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цьому Положенні.

         Особам, які навчаються в Коледжі, стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

         У разі, коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з Коледжу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

1.5.Виплата стипендій Студентам Коледжу проводиться через відділення банку.

1.6. Виплата стипендії здійснюється, як правило, до 15 числа поточного місяця, але не раніше фактичного надходження фінансування на рахунок Коледжу.

 1. Стипендіальна комісія

2.1. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги Студентам Коледжу, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності у Коледжі утворюється Стипендіальна комісія Коледжу (далі – Стипендіальна комісія) на відповідний навчальний рік.

2.2. До складу Стипендіальної комісії входять ректор університету, представники фінансових підрозділів ХНМУ, директор Коледжу,  завідувач відділення Коледжу, представники органів студентського самоврядування, первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються в Коледжі. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються в коледжі, повинна становити не менше, ніж 50 відсотків складу Стипендіальної комісії.

Персональний склад Стипендіальної комісії затверджується наказом ректора ХНМУ.

2.3. У випадку тимчасової відсутності особи (окрім представників органів студентського самоврядування, первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються), що є членом стипендіальної комісії, її обов’язки виконує особа, яка відповідним наказом ректора ХНМУ призначена як виконувач обов’язків за відповідною посадою.

2.4. Повноваження Стипендіальної комісії, як правило, розпочинаються 01 вересня та закінчуються 31 серпня поточного навчального року.

2.5.У своїй роботі Стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов’язки Студентів, а також Положенням про Коледж та цим Положенням.

2.6. Засідання Стипендіальної комісії, як правило, проводяться після завершення семестрового контролю згідно з навчальним планом.

Окрім того, засідання Стипендіальної комісії відбуваються за потребою за поданням  завідувача відділення на підставі заяви студента у термін до 10 днів з дати подання такої заяви.

2.7.Рішення Стипендіальної комісії про призначення стипендій оформлюється у вигляді протоколу засідання Стипендіальної комісії. Реєстрація протоколу Стипендіальної комісії здійснюється в межах поточного навчального року.

2.8. Протокол Стипендіальної комісії оформлює секретар. Після його підписання готується проект наказу про призначення стипендії студентам Коледжу.

2.9. На підставі рішення Стипендіальної комісії ректор ХНМУ, шляхом видання наказу, затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення Стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій згідно до цього Положення.

2.10. Протокол Стипендіальної комісії зберігається у секретаря згідно чинного законодавства України.

 1. Правила призначення академічних стипендій

3.1. Розмір академічних стипендій для Студентів Коледжу визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії, умов навчання, спеціальності (спеціалізації), успішності стипендіата.

3.2. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

3.3. Коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі – рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень студентів з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти  Коледжу (окрім студентів, визначених у п. 4.4 цього Положення), які навчаються на певному відділенні за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (спеціалізацією).

3.4. Рейтинг студентів, які навчаються на одному відділенні за денною формою навчання за відповідним курсом та спеціальністю (спеціалізацією), оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення Стипендіальною комісією.

3.5. Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль, у строк,визначений навчальним планом,має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. Рішенням Педагогічної ради Коледжу таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості до початку наступного семестру, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цього Положення. У разі коли особі призначена академічна стипендія у підвищеному розмірі, здійснюється перерахунок коштів. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

3.6. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю Педагогічна рада Коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей (спеціалізацій) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю.

3.7. Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Коледжу.

3.8. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

- студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно пункту 3.6 цього Положення, згідно з рейтингом займають вищі позиції;

- студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до Коледжу, в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до пункту 3.7 цього Положення.

3.9. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 3.8 цього Положення, збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання студенти Коледжу відповідно до рішення Стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.

У разі, коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Положення, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії округлюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

 1. Порядок формування рейтингу успішності студентів в Коледжі.

4.1. Порядок формування рейтингу успішності студентів Коледжу проводиться відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28грудня 2016 р. № 1050) (далі – Порядок КМУ).

4.2. Рейтинг успішності студентів Коледжу першого року навчання усіх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) до першого семестрового контролю формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання.

4.3. Рейтинги успішності студентів Коледжу для призначення академічних стипендій на наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього семестрового контролю за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю (спеціалізацією) на підставі набраних студентами за результатами останнього семестрового контролю рейтингових балів.

4.4. До рейтингу успішності студентів включаються всі студенти Коледжу, які навчаються за денною формою навчання за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (спеціалізацією), окрім студентів, які:

4.4.1. Протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни (навчального предмета), звіту з практики, у тому числі, у разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;

4.4.2. До дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни (навчального предмету), практики, крім випадку, передбаченого пунктом 5.2.4 цього Положення;

4.4.3. Виконали навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) за поточний навчальний семестр в обсязі, меншому ніж мінімальний норматив, встановлений (робочим) навчальним планом для відповідного відділення, семестру та спеціальності (спеціалізації);

4.4.4. Мали академічну заборгованість з дисциплін, вивчання яких не завершено в семестрі.

4.5. Рейтинговий бал визначається на підставі успішності студента з кожної навчальної дисципліни, практики, іншого виду навчальної діяльності, які в останньому семестрі відповідно до навчальних планів передбачали оцінювання результатів навчання у формі заліку, диференційованого заліку, іспиту, та враховує досягнення студента у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності за останній семестр.

4.6. Складова успішності в рейтинговому балі становить 90,0 %, складова досягнень студента у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності – 10%.

4.7. Рейтинговий бал студента розраховується за формулою:

         де: – максимальна оцінка за навчальні досягнення (для І курсу – 10,8 балів, де  , а для ІІ, ІІІ, ІV курсів – 4,5 балів, де );

 – додатній ваговий коефіцієнт -ї навчальної дисципліни, захисту практики, який дорівнює 1(одиниці);

 – підсумкова або семестрова оцінка студента з -ї навчальної дисципліни, захисту практики;

 – сума  вагових коефіцієнтів навчальних дисциплін, захисту практик;

 – максимально можлива оцінка з дисципліни за шкалою оцінювання Коледжу (для І курсу – 12 балів, для ІІ, ІІІ, ІV курсів – 5 балів).

          До отриманого результату рейтингового балу успішності додається

- додатковий рейтинговий бал за участь у науковій роботі, громадському житті, творчій та спортивній діяльності Коледжу

, для І курсу (b = max 1,2)

, для ІІ, ІІІ, ІV курсів (b = max 0,5).

          Розрахунок додаткового рейтингового балу ( ) здійснюється на підставі переліку основних досягнень, що враховуються в рейтингу, а також визначених балів, що надаються за кожне з таких досягнень. Додаткові рейтингові бали встановлюються з урахуванням рівня досягнень та особистого внеску студента.

Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує визначене Університетом максимальне значення (1,2 бали на І курсі, 0,5 балів на ІІ, ІІІ, ІV курсах), то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню.

При встановленні рейтингового балу студента враховуються 4 знаки після коми.

4.8.У рейтингу успішності студенти  впорядковуються від більшого рейтингового балу до меншого.

У разі однаковості балів у рейтингу для призначення стипендій, вища позиція надається студенту з більшим значенням складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником рішення ухвалює Стипендіальна комісія.

4.9. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному відділенні, курсі за одною спеціальністю (спеціалізацією).

4.10. Призначення балів за досягнення у науковій, науково-технічній, громадській та спортивній діяльності здійснюється на спільному засіданні Студентської ради Коледжу та стипендіальної комісії Коледжу на основі відомостей, наданих самими студентами.

4.11. Бали за досягнення у науковій, науково-технічній, громадській та спортивній діяльності призначаються студенту за такі досягнення в семестрі, за підсумками якого складається рейтинг:

Перелік основних досягнень для студентів І курсу:

Досягнення Документи, що підтверджують досягнення Кількість балів
Староста групи/актив студентської ради Документ , що підтверджує посаду

 0,24 балаУчасть у науково-дослідній роботі, обласних та міських конференціях, олімпіадах, конкурсахСертифікати, дипломи, грамоти, що підтверджують участь0,24 балаУчасники університетських, міських та обласних спортивних змаганьСертифікати, дипломи, грамоти, що підтверджують участь0,24 балаАктивне членство у волонтерському русі, донориПисьмове підтвердження за підписом відповідальної особи

 0,24 балаУчасть у культурно-масовій та громадській роботі, університетських, міських та обласних конкурсахСертифікати, дипломи, грамоти, що підтверджують участь0,24 бала

Перелік основних досягнень для студентів ІІ-ІV курсів:

Досягнення Документи, що підтверджують досягнення Кількість балів
Староста групи/актив студентської ради Документ , що підтверджує посаду 0,1 бала
Участь у науково-дослідній роботі, обласних та міських конференціях, олімпіадах, конкурсах Сертифікати, дипломи, грамоти, що підтверджують участь 0,1 бала
Учасники університетських, міських та обласних спортивних змагань Сертифікати, дипломи, грамоти, що підтверджують участь 0,1 бала
Активне членство у волонтерському русі, донори Письмове підтвердження за підписом відповідальної особи 0,1 бала
Участь у культурно-масовій та громадській роботі, університетських, міських та обласних конкурсах Сертифікати, дипломи, грамоти, що підтверджують участь 0,1 бала

4.12. Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує 1,2 бали для студентів І курсу і 0,5 балів для студентів ІІ-ІV курсів, то його додатковий бал встановлюється рівним показнику (1,2 бали і 0,5 балів відповідно).

4.13.  Для формування рейтингового списку на певному відділенні за відповідним курсом та спеціальністю (спеціалізацією):

- керівники навчальних груп  надають завідувачу відділення результати успішності студентів;

- представники студентського самоврядування коледжу надають завідувачу відділення бали за досягнення у науковій, громадській, спортивній діяльності, які призначені на спільному засіданні студентської ради Коледжу та профспілкового комітету  студентів Коледжу.

4.14. Завідувач відділення  за результатами поданих відомостей формує проект рейтингового списку успішності студентів, який схвалює директор Коледжу.

4.15. Після схвалення рейтингові списки надаються завідувачем відділення на затвердження до Стипендіальної комісії Коледжу.

 1. Стипендіальний фонд

5.1.  В Коледжі розраховується стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності здобувачів вищої освіти з урахуванням:

5.1.1.  Розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України;

5.1.2. Видатків на виплату академічних стипендій, затверджених ХНМУ у встановленому порядку;

5.1.3. Затвердженого директором коледжу реєстру осіб, яким в установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру, та їх успішності;

5.1.4.  Реєстру осіб, які відповідно до рішення директора коледжу протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.

5.2. Місячний обсяг стипендіального   фонду Коледжу повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:

5.2.1.  Встановленому ліміту стипендіатів;

5.2.2.   Особам за особливі успіхи у навчанні, у тому числі, заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

5.2.3.  Особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

5.2.4. Особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також, перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості  після припинення тимчасової непрацездатності.

5.3. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів розраховується щомісячно з урахуванням:

- видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених ХНМУ, у встановленому порядку;

- раніше сформованих зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам;

- зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці.

5.4. До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати академічних стипендій:

- раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів;

- перед особами, які є іноземцями і навчаються в Медичному коледжі відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, і виплата стипендій яким здійснюються відповідно до зазначених документів;

- перед особами, призваними на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, яким виплачується стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

- перед особами, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, а також у разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, якщо здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці;

- щодо заборгованості з виплати стипендій, які не були виплачені на початок поточного місяця.

При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам у встановлених законодавством випадках.

5.5. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці, належать зобов’язання:

- сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

- сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

- сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам було призначено академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

 1. Ліміт стипендіатів

 

6.1. Ліміт стипендіатів визначає частку студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціалізацією, і набувають право на призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.

Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:

- загальний ліміт стипендіатів – однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей (спеціалізацій) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю на основі здобутого ними рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні;

- ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала;

- ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Коледжу.

Ліміти стипендіатів встановлюється вченою радою ХНМУ перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється до 1 липня попереднього навчального року.

6.2. Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (спеціалізацією) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей (спеціалізацій).

6.3. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (спеціалізацією)  шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (спеціалізацією)  станом на перше число місяця, в якому починається наступний семестр за результатами попереднього семестрового контролю згідно з навчальним планом та графіком навчального процесу, які затверджено на навчальний рік або приступили до навчання через десять днів після його початку (для першокурсників).

У разі наявності двох осіб на відділенні за певною спеціальністю (спеціалізацією)  кількість стипендіатів складає одну особу.

6.4. Перевищення лімітів стипендіатів допускається у разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення до навчання студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, оскільки призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам.

6.5. Вчена рада ХНМУ визначає відсоток студентів, які мають право на отримання академічних стипендій загалом, і відсоток студентів, які мають право на отримання підвищених академічних стипендій, виходячи з умови балансу стипендіального фонду. Ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється на рівні загального ліміту стипендіатів.

 1. Правила призначення соціальних стипендій

7.1. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цього Положення та належать до однієї з категорій, вказаних у пп. 1.3.2. цього Положення.

7.2. Особи, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення (заяву) із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

7.3. Перелік документів, які надаються студентами для отримання соціальної стипендії.

7.3.1. Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до Коледжу із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- число, місяць, рік народження;

- зареєстроване та фактичне місце проживання;

- підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

- паспорта громадянина України;

- свідоцтва про народження дитини;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

- студентського квитка.

7.3.2. Крім того, в залежності від пільгової категорії, студенти додатково подають такі документи:

1) Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти Коледжу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

- копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- копію свідоцтва про смерть батьків;

2) Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20 – 22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”(громадяни, віднесені до категорії 1; неповнолітні діти громадян, віднесені до категорії 1;  неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорії 1, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; громадяни, віднесені до категорії 2; неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорії 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; громадяни, віднесені до категорії 3; діти (особи, віком до 18 років), які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою):

- копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;

3) Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” та особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи (протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти):

- довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

- акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада  2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);

- копію довідки медико-соціальної експертизи;

- копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання особами, зазначеними у цьому пункті, із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

4) Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх діти (до закінчення навчання в Університеті, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

- копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;

- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій;

5) Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання в Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

- копію довідки медико-соціальної експертизи;

6) Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення Коледжу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

7) Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

7.4. Якщо Стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 1.3.2. цього Положення, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

7.5. Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття Стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

7.6. У разі, коли особи, вказані у підпункті  1.3.2  цього Положення, які мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Якщо студент обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний семестр, про що Коледж невідкладно інформує орган соціального захисту населення.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, а також студенти Коледжу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають право на отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії.

7.7. Особам, зазначеним у пункті 1.3.2. цього Положення, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цим Положенням, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 4.1.та 4.5 цього Положення:

 збільшується:

студентам, які є інвалідами по зору і слуху, – на 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу;

студентам Коледжу з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, – 30 відсотків.

У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Положення, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії закруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

7.8. Особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 1. Призначення стипендії в окремих випадках

8.1. Особам, які:

1) навчалися згідно з договорами, укладеними між навчальними закладами (Коледжем) та фізичними або юридичними особами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним замовленням за денною формою навчання в межах Коледжу;

2) поновлені (переведені) до Коледжу з інших начальних закладів на навчання за державним замовленням за денною формою навчання, призначення і виплата стипендій здійснюються згідно з цим Положенням;

а саме:

- академічної – з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу ректора ХНМУ;

- соціальної – за процедурою та у строки, визначені цим Положенням.

8.2. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

         8.3. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

         8.4. На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу ХНМУ стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

         8.5. Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цим Положенням за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

8.6. Студентам, які навчалися за державним замовленням і поновлені на навчання за таким замовленням після академічної відпустки або наданим повторним курсом навчання за станом здоров’я згідно п. 19 Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти, затвердженим спільним Наказом МОН та МОЗ України № 191/153 від 06.06.1996 р., по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цим Положенням за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю до підведення підсумків чергової екзаменаційної сесії.

8.7. Студентам, які відповідно до наказу ректора ХНМУ поновлені на навчання за державним замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цим положенням.

8.8. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Положенням.

8.9. Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу ректора, в межах коштів, передбачених у кошторисі ХНМУ, затверджених у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

Студентам Коледжу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

         Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

 

 1. Матеріальне заохочення та матеріальна допомога

 

9.1. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності Коледж має право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам, які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання  за рахунок коштів, передбачених у кошторисі ХНМУ, затвердженому у встановленому порядку.

9.2.  Порядок використання коштів, передбачених для призначення та надання матеріальної допомоги та заохочення, визначається окремим положенням та затверджується Вченою радою ХНМУ.

9.3.Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

 

 1. Прикінцеві положення

10.1. Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом видання наказу ректора університету про внесення та затвердження відповідних змін або розробку нової редакції Положення.

10.2. З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції «Положення про стипендіальне забезпечення студентів Медичного коледжу Харківського національного медичного університету», дане Положення втрачає чинність.

ЗАТВЕРЖЕНО

наказ ХНМУ

від 06.03.2017 № 94

 

 

Зміни

до Положення про стипендіальне забезпечення студентів Медичного коледжу Харківського національного медичного університету

(ці зміни є невід’ємною частиною Положення)

 

 1. Викласти п.п. 1.3.2. пункту 1.3. розділу 1 Положення у наступній редакції:

«1.3.2. Соціальні – це стипендії, які призначаються на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян на підставі поданої заяви та відповідних документів, що підтверджують факт належності особи до такої категорії громадян.

Право на соціальні стипендії мають Студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів Університету, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та не перебувають в академічній відпустці, із числа:

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення Університету, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту” та статтею 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” – протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV;

10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I-III групи;

11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.».

 1. Викласти розділ 7 Положення у наступній редакції:

«7. Правила призначення соціальних стипендій

7.1. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цього Положення та належать до однієї з категорій, вказаних у пп. 1.3.2. цього Положення.

7.2. Особи, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до Стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення (заяву) із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

7.3. Перелік документів, які надаються студентами для отримання соціальної стипендії.

7.3.1. Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до Університету із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- число, місяць, рік народження;

- зареєстроване та фактичне місце проживання;

- підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

- паспорта громадянина України;

- свідоцтва про народження дитини;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

- студентського квитка.

7.3.2. Крім того, в залежності від пільгової категорії, студенти додатково подають такі документи:

1) Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти Університету, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

- копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- копію свідоцтва про смерть батьків;

2) Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20 – 22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (громадяни, віднесені до категорії 1; неповнолітні діти громадян, віднесені до категорії 1; неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорії 1, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; громадяни, віднесені до категорії 2; неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорії 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; громадяни, віднесені до категорії 3; діти (особи, віком до 18 років), які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою):

- копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;

3) Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” та особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи (протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти):

- довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

- акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);

- копію довідки медико-соціальної експертизи;

- копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту 4, із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

4) Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх діти (до закінчення навчання в Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

- копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;

- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

5) Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання в Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

- копію довідки медико-соціальної експертизи;

6) Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення Університету, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

7) Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

 копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

8) особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV:

- копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

9) діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III групи;

- копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;

10) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.»:

- довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

7.4. Якщо Стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними підпунктом 1.3.2. цього Положення, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

7.5. Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття Стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

7.6. У разі коли особи, вказані підпункті 1.3.2. цього Положення, які мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Якщо студент обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний семестр, про що Коледж невідкладно інформує орган соціального захисту населення.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, а також студенти Коледжу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають право на отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії.

7.7. Особам, зазначеним у підпункті 1.3.2. цього Положення, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цим Положенням, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 7.1. та 7.6 цього Положення:

 збільшується:

студентам, які є інвалідами по зору і слуху, – на 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу;

студентам Коледжу з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, – 30 відсотків.

У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Положення, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії закруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

7.8. Особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.9. У разі продовження навчання за іншим освітньо-кваліфікаційним  рівнем (рівнем вищої освіти) в Коледжі, поновлення на навчання за державним замовленням після наданої у встановленому порядку перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення студента (курсанта) до іншого навчального закладу для продовження навчання за тим же освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) питання призначення соціальної стипендії вирішується на умовах, визначених цим Положенням.».