Зміни до Правил прийому

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ХНМУ

№ ______ від_______________ 2018 р.

 

Ректор університету

_______________________В. М. Лісовий

 

 

 

 

 

Зміни

до Правил прийому

до Медичного коледжу

Харківського національного медичного

університету в 2018 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ______________          Харків                __________

 

 

 

Зміни

до Правил прийому

до Медичного коледжу

Харківського національного медичного університету

 в 2018 році

 

Унести до Правил прийому до Медичного коледжу Харківського національного медичного університету в 2018 році відповідно до Змін до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року № 409, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 травня 2018 року за № 600/32052 такі зміни:

 1. В абзаці другому пункту шостого розділу третього цифри «61» замінити цифрами «62».
 2. У таблиці пункту другого розділу четвертого слова «додатків до документів про повну загальну середню освіту» замінити словами «необхідних документів».
 3. У розділі сьомому:

1) пункт перший викласти в такій редакції:

«1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у МК ХНМУ та/або квотою-1, квотою для іноземців відповідно до Умов прийому;

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому;

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу освіти.»;

2) у пункті чотирнадцятому:

абзац перший викласти в такій редакції:

«14. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. В разі скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.»;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

3) у пункті шістнадцятому слова та цифри «до 06 вересня 2014 року» замінити словами та цифрами «до 01 вересня 2018 року».

 1. У розділі шостому:
 • в абзаці третьому пункту шостого цифри «10», «200» замінити відповідно цифрами «50», «650»;
 • пункт сьомий після слів «з урахуванням права на першочергове зарахування» доповнити словами «(шляхом множення конкурсного бала на коефіцієнт 1,05)».
 1. У розділі сьомому:
 • в абзаці другому пункту другого слова «особи, визнані інвалідами війни» замінити словами «особи з інвалідністю внаслідок війни»;
 • у пункті дев’ятому:

в абзаці третьому слово «інваліди» замінити словами «особи з інвалідністю»;

в абзаці четвертому слово «інвалідами» замінити словами «особами з інвалідністю».

 1. У пункті третьому розділу восьмого:
 • в абзаці четвертому слова «вступних іспитів,» виключити;
 • доповнити новими абзацами такого змісту:

«освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;

середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.».

 1. Пункт третій розділу дев’ятого викласти в такій редакції:

«3. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного або регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі шостому Умов прийому, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі чотирнадцятому Умов прийому.».

 1. У розділі дванадцятому:

1) пункт другий, абзац другий викласти в такій редакції:

«2. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу освіти за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.»;

2) пункт третій викласти в такій редакції:

«3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом десяти календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.».

 1. У розділі дванадцятому:

1) пункт четвертий, абзац перший викласти в такій редакції: «Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками.».

 1. У розділі чотирнадцятому:

1) пункт третій викласти в такій редакції:

«3. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.»;

2) у пункті четвертому слова «, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази» замінити словами «на підставі даних Єдиної бази (відповідно до укладених з власниками (розпорядниками) таких систем договорів)».

 

Розглянуто та затверджено на засіданні приймальної комісії Медичного коледжу ХНМУ (протокол № 8  від 22 червня 2018 р.)

 

Директор Медичного коледжу ХНМУ                               Т.М. Лебединець

Відповідальний секретар

приймальної комісії                                                             І. В. Гуляєва