Положення про стипендіальне забезпечення

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ ХНМУ

№   34   від  27.01.2017

 

ПОЛОЖЕННЯ

про стипендіальне забезпечення

студентів Медичного коледжу

Харківського національного медичного університету

 

Дане «Положення про стипендіальне забезпечення студентів Медичного коледжу Харківського національного медичного університету» розроблено з метою удосконалення організації та здійснення призначення, виплати, а також встановлення розміру стипендій особам, які навчаються в Медичному коледжі Харківського національного медичного університету за рахунок коштів державного бюджету.

 1. Загальні положення

1.1. Дане положення розроблено на підставі чинних норм Конституції України, Закону України «Про освіту» Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»), Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.1994 № 744 «Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 980 «Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів і аспірантам», Постанови Верховної Ради України від 05.06.1996 № 226/96-ВР «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів», «Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти», затверджене спільним  Наказом МОН та МОЗ України від 06.06.1996 р. № 191/153 та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Дія цього Положення поширюється на осіб, які навчаються в Медичному коледжі Харківського національного медичного університету за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, а саме:

студентів денної форми навчання (далі – Студенти).

1.3. Стипендії у Медичному коледжі Харківського національного медичного університету (далі – Коледж) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення») призначаються наступних видів:

1.3.1. Академічні – це стипендії, які призначаються за результатами навчання або на підставі конкурсного балу, здобутого під час вступу до Університету, та наказу про зарахування до Університету.

Академічними стипендіями є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам,  за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3) стипендії у підвищеному розмірі (студентам Коледжу, які досягли особливих успіхів у навчанні);

1.3.2. Соціальні – це стипендії, які призначаються на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян на підставі поданої заяви та відповідних документів, що підтверджують факт належності особи до такої категорії громадян.

Право на соціальні стипендії мають Студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів Коледжу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та не перебувають в академічній відпустці, із числа:

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів Коледжу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20 – 22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” – протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання в Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання в Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення Коледжу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

1.4. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Студентам Коледжу стипендія призначається з першого числа місяця, в якому починається наступний семестр за результатами попереднього семестрового контролю згідно з навчальним планом та графіком навчального процесу, які затверджено на навчальний рік, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цьому Положенні.

Особам, які навчаються в Коледжі, стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

У разі, коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з Коледжу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

1.5.Виплата стипендій Студентам Коледжу проводиться через відділення банку.

1.6. Виплата стипендії здійснюється, як правило, до 15 числа поточного місяця, але не раніше фактичного надходження фінансування на рахунок Коледжу.

 1. Стипендіальна комісія

2.1. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги Студентам Коледжу, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності у Коледжі утворюється Стипендіальна комісія Коледжу (далі – Стипендіальна комісія) на відповідний навчальний рік.

2.2. До складу Стипендіальної комісії входять ректор університету, представники фінансових підрозділів ХНМУ, директор Коледжу,  завідувач відділення Коледжу, представники органів студентського самоврядування, первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються в Коледжі. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються в коледжі, повинна становити не менше, ніж 50 відсотків складу Стипендіальної комісії.

Персональний склад Стипендіальної комісії затверджується наказом ректора ХНМУ.

2.3. У випадку тимчасової відсутності особи (окрім представників органів студентського самоврядування, первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються), що є членом стипендіальної комісії, її обов’язки виконує особа, яка відповідним наказом ректора ХНМУ призначена як виконувач обов’язків за відповідною посадою.

2.4. Повноваження Стипендіальної комісії, як правило, розпочинаються 01 вересня та закінчуються 31 серпня поточного навчального року.

2.5.У своїй роботі Стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов’язки Студентів, а також Положенням про Коледж та цим Положенням.

2.6. Засідання Стипендіальної комісії, як правило, проводяться після завершення семестрового контролю згідно з навчальним планом.

Окрім того, засідання Стипендіальної комісії відбуваються за потребою за поданням  завідувача відділення на підставі заяви студента у термін до 10 днів з дати подання такої заяви.

2.7.Рішення Стипендіальної комісії про призначення стипендій оформлюється у вигляді протоколу засідання Стипендіальної комісії. Реєстрація протоколу Стипендіальної комісії здійснюється в межах поточного навчального року.

2.8. Протокол Стипендіальної комісії оформлює секретар. Після його підписання готується проект наказу про призначення стипендії студентам Коледжу.

2.9. На підставі рішення Стипендіальної комісії ректор ХНМУ, шляхом видання наказу, затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення Стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій згідно до цього Положення.

2.10. Протокол Стипендіальної комісії зберігається у секретаря згідно чинного законодавства України.

 1. Правила призначення академічних стипендій

3.1. Розмір академічних стипендій для Студентів Коледжу визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії, умов навчання, спеціальності (спеціалізації), успішності стипендіата.

3.2. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

3.3. Коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі – рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень студентів з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти  Коледжу (окрім студентів, визначених у п. 4.4 цього Положення), які навчаються на певному відділенні за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (спеціалізацією).

3.4. Рейтинг студентів, які навчаються на одному відділенні за денною формою навчання за відповідним курсом та спеціальністю (спеціалізацією), оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення Стипендіальною комісією.

3.5. Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль, у строк,визначений навчальним планом,має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. Рішенням Педагогічної ради Коледжу таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості до початку наступного семестру, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цього Положення. У разі коли особі призначена академічна стипендія у підвищеному розмірі, здійснюється перерахунок коштів. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

3.6. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю Педагогічна рада Коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей (спеціалізацій) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю.

3.7. Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Коледжу.

3.8. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

– студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно пункту 3.6 цього Положення, згідно з рейтингом займають вищі позиції;

– студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до Коледжу, в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до пункту 3.7 цього Положення.

3.9. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 3.8 цього Положення, збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання студенти Коледжу відповідно до рішення Стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.

У разі, коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Положення, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії округлюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

 1. Порядок формування рейтингу успішності студентів в Коледжі.

4.1. Порядок формування рейтингу успішності студентів Коледжу проводиться відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28грудня 2016 р. № 1050) (далі – Порядок КМУ).

4.2. Рейтинг успішності студентів Коледжу першого року навчання усіх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) до першого семестрового контролю формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання.

4.3. Рейтинги успішності студентів Коледжу для призначення академічних стипендій на наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього семестрового контролю за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю (спеціалізацією) на підставі набраних студентами за результатами останнього семестрового контролю рейтингових балів.

4.4. До рейтингу успішності студентів включаються всі студенти Коледжу, які навчаються за денною формою навчання за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (спеціалізацією), окрім студентів, які:

4.4.1. Протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни (навчального предмета), звіту з практики, у тому числі, у разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;

4.4.2. До дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни (навчального предмету), практики, крім випадку, передбаченого пунктом 5.2.4 цього Положення;

4.4.3. Виконали навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) за поточний навчальний семестр в обсязі, меншому ніж мінімальний норматив, встановлений (робочим) навчальним планом для відповідного відділення, семестру та спеціальності (спеціалізації);

4.4.4. Мали академічну заборгованість з дисциплін, вивчання яких не завершено в семестрі.

4.5. Рейтинговий бал визначається на підставі успішності студента з кожної навчальної дисципліни, практики, іншого виду навчальної діяльності, які в останньому семестрі відповідно до навчальних планів передбачали оцінювання результатів навчання у формі заліку, диференційованого заліку, іспиту, та враховує досягнення студента у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності за останній семестр.

4.6. Складова успішності в рейтинговому балі становить 90,0 %, складова досягнень студента у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності – 10%.

4.7. Рейтинговий бал студента розраховується за формулою:

де: – максимальна оцінка за навчальні досягнення (для І курсу – 10,8 балів, де  , а для ІІ, ІІІ, ІV курсів – 4,5 балів, де );

– додатній ваговий коефіцієнт -ї навчальної дисципліни, захисту практики, який дорівнює 1(одиниці);

– підсумкова або семестрова оцінка студента з -ї навчальної дисципліни, захисту практики;

– сума  вагових коефіцієнтів навчальних дисциплін, захисту практик;

– максимально можлива оцінка з дисципліни за шкалою оцінювання Коледжу (для І курсу – 12 балів, для ІІ, ІІІ, ІV курсів – 5 балів).

До отриманого результату рейтингового балу успішності додається

– додатковий рейтинговий бал за участь у науковій роботі, громадському житті, творчій та спортивній діяльності Коледжу

, для І курсу (b = max 1,2)

, для ІІ, ІІІ, ІV курсів (b = max 0,5).

Розрахунок додаткового рейтингового балу ( ) здійснюється на підставі переліку основних досягнень, що враховуються в рейтингу, а також визначених балів, що надаються за кожне з таких досягнень. Додаткові рейтингові бали встановлюються з урахуванням рівня досягнень та особистого внеску студента.

Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує визначене Університетом максимальне значення (1,2 бали на І курсі, 0,5 балів на ІІ, ІІІ, ІV курсах), то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню.

При встановленні рейтингового балу студента враховуються 4 знаки після коми.

4.8.У рейтингу успішності студенти  впорядковуються від більшого рейтингового балу до меншого.

У разі однаковості балів у рейтингу для призначення стипендій, вища позиція надається студенту з більшим значенням складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником рішення ухвалює Стипендіальна комісія.

4.9. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному відділенні, курсі за одною спеціальністю (спеціалізацією).

4.10. Призначення балів за досягнення у науковій, науково-технічній, громадській та спортивній діяльності здійснюється на спільному засіданні Студентської ради Коледжу та стипендіальної комісії Коледжу на основі відомостей, наданих самими студентами.

4.11. Бали за досягнення у науковій, науково-технічній, громадській та спортивній діяльності призначаються студенту за такі досягнення в семестрі, за підсумками якого складається рейтинг:

Перелік основних досягнень для студентів І курсу:

Досягнення Документи, що підтверджують досягнення Кількість балів
Староста групи/актив студентської ради Документ , що підтверджує посаду

 0,24 балаУчасть у науково-дослідній роботі, обласних та міських конференціях, олімпіадах, конкурсахСертифікати, дипломи, грамоти, що підтверджують участь0,24 балаУчасники університетських, міських та обласних спортивних змаганьСертифікати, дипломи, грамоти, що підтверджують участь0,24 балаАктивне членство у волонтерському русі, донориПисьмове підтвердження за підписом відповідальної особи

 0,24 балаУчасть у культурно-масовій та громадській роботі, університетських, міських та обласних конкурсахСертифікати, дипломи, грамоти, що підтверджують участь0,24 бала

Перелік основних досягнень для студентів ІІ-ІV курсів:

Досягнення Документи, що підтверджують досягнення Кількість балів
Староста групи/актив студентської ради Документ , що підтверджує посаду 0,1 бала
Участь у науково-дослідній роботі, обласних та міських конференціях, олімпіадах, конкурсах Сертифікати, дипломи, грамоти, що підтверджують участь 0,1 бала
Учасники університетських, міських та обласних спортивних змагань Сертифікати, дипломи, грамоти, що підтверджують участь 0,1 бала
Активне членство у волонтерському русі, донори Письмове підтвердження за підписом відповідальної особи 0,1 бала
Участь у культурно-масовій та громадській роботі, університетських, міських та обласних конкурсах Сертифікати, дипломи, грамоти, що підтверджують участь 0,1 бала

4.12. Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує 1,2 бали для студентів І курсу і 0,5 балів для студентів ІІ-ІV курсів, то його додатковий бал встановлюється рівним показнику (1,2 бали і 0,5 балів відповідно).

4.13.  Для формування рейтингового списку на певному відділенні за відповідним курсом та спеціальністю (спеціалізацією):

– керівники навчальних груп  надають завідувачу відділення результати успішності студентів;

– представники студентського самоврядування коледжу надають завідувачу відділення бали за досягнення у науковій, громадській, спортивній діяльності, які призначені на спільному засіданні студентської ради Коледжу та профспілкового комітету  студентів Коледжу.

4.14. Завідувач відділення  за результатами поданих відомостей формує проект рейтингового списку успішності студентів, який схвалює директор Коледжу.

4.15. Після схвалення рейтингові списки надаються завідувачем відділення на затвердження до Стипендіальної комісії Коледжу.

 1. Стипендіальний фонд

5.1.  В Коледжі розраховується стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності здобувачів вищої освіти з урахуванням:

5.1.1.  Розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України;

5.1.2. Видатків на виплату академічних стипендій, затверджених ХНМУ у встановленому порядку;

5.1.3. Затвердженого директором коледжу реєстру осіб, яким в установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру, та їх успішності;

5.1.4.  Реєстру осіб, які відповідно до рішення директора коледжу протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.

5.2. Місячний обсяг стипендіального   фонду Коледжу повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:

5.2.1.  Встановленому ліміту стипендіатів;

5.2.2.   Особам за особливі успіхи у навчанні, у тому числі, заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

5.2.3.  Особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

5.2.4. Особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також, перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості  після припинення тимчасової непрацездатності.

5.3. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів розраховується щомісячно з урахуванням:

– видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених ХНМУ, у встановленому порядку;

– раніше сформованих зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам;

– зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці.

5.4. До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати академічних стипендій:

– раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів;

– перед особами, які є іноземцями і навчаються в Медичному коледжі відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, і виплата стипендій яким здійснюються відповідно до зазначених документів;

– перед особами, призваними на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, яким виплачується стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

– перед особами, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, а також у разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, якщо здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці;

– щодо заборгованості з виплати стипендій, які не були виплачені на початок поточного місяця.

При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам у встановлених законодавством випадках.

5.5. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці, належать зобов’язання:

– сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

– сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

– сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам було призначено академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

 1. Ліміт стипендіатів

 

6.1. Ліміт стипендіатів визначає частку студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціалізацією, і набувають право на призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.

Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:

– загальний ліміт стипендіатів – однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей (спеціалізацій) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю на основі здобутого ними рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні;

– ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала;

– ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Коледжу.

Ліміти стипендіатів встановлюється вченою радою ХНМУ перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється до 1 липня попереднього навчального року.

6.2. Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (спеціалізацією) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей (спеціалізацій).

6.3. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (спеціалізацією)  шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (спеціалізацією)  станом на перше число місяця, в якому починається наступний семестр за результатами попереднього семестрового контролю згідно з навчальним планом та графіком навчального процесу, які затверджено на навчальний рік або приступили до навчання через десять днів після його початку (для першокурсників).

У разі наявності двох осіб на відділенні за певною спеціальністю (спеціалізацією)  кількість стипендіатів складає одну особу.

6.4. Перевищення лімітів стипендіатів допускається у разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення до навчання студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, оскільки призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам.

6.5. Вчена рада ХНМУ визначає відсоток студентів, які мають право на отримання академічних стипендій загалом, і відсоток студентів, які мають право на отримання підвищених академічних стипендій, виходячи з умови балансу стипендіального фонду. Ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється на рівні загального ліміту стипендіатів.

 1. Правила призначення соціальних стипендій

7.1. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цього Положення та належать до однієї з категорій, вказаних у пп. 1.3.2. цього Положення.

7.2. Особи, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення (заяву) із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

7.3. Перелік документів, які надаються студентами для отримання соціальної стипендії.

7.3.1. Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до Коледжу із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

– прізвище, ім’я та по батькові;

– число, місяць, рік народження;

– зареєстроване та фактичне місце проживання;

– підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

– паспорта громадянина України;

– свідоцтва про народження дитини;

– довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

– студентського квитка.

7.3.2. Крім того, в залежності від пільгової категорії, студенти додатково подають такі документи:

1) Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти Коледжу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

– копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

– копію свідоцтва про смерть батьків;

2) Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20 – 22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”(громадяни, віднесені до категорії 1; неповнолітні діти громадян, віднесені до категорії 1;  неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорії 1, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; громадяни, віднесені до категорії 2; неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорії 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; громадяни, віднесені до категорії 3; діти (особи, віком до 18 років), які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою):

– копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;

3) Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” та особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи (протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти):

– довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

– акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада  2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);

– копію довідки медико-соціальної експертизи;

– копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання особами, зазначеними у цьому пункті, із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

4) Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх діти (до закінчення навчання в Університеті, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

– копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;

– довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій;

5) Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання в Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

– копію свідоцтва про смерть батька (матері);

– документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

– копію довідки медико-соціальної експертизи;

6) Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення Коледжу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

– копію свідоцтва про смерть батька (матері);

– копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

– довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

7) Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

– копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

7.4. Якщо Стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 1.3.2. цього Положення, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

7.5. Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття Стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

7.6. У разі, коли особи, вказані у підпункті  1.3.2  цього Положення, які мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Якщо студент обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний семестр, про що Коледж невідкладно інформує орган соціального захисту населення.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, а також студенти Коледжу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають право на отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії.

7.7. Особам, зазначеним у пункті 1.3.2. цього Положення, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цим Положенням, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 4.1.та 4.5 цього Положення:

збільшується:

студентам, які є інвалідами по зору і слуху, – на 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу;

студентам Коледжу з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, – 30 відсотків.

У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Положення, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії закруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

7.8. Особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 1. Призначення стипендії в окремих випадках

8.1. Особам, які:

1) навчалися згідно з договорами, укладеними між навчальними закладами (Коледжем) та фізичними або юридичними особами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним замовленням за денною формою навчання в межах Коледжу;

2) поновлені (переведені) до Коледжу з інших начальних закладів на навчання за державним замовленням за денною формою навчання, призначення і виплата стипендій здійснюються згідно з цим Положенням;

а саме:

– академічної – з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу ректора ХНМУ;

– соціальної – за процедурою та у строки, визначені цим Положенням.

8.2. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

8.3. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

8.4. На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу ХНМУ стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

8.5. Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цим Положенням за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

8.6. Студентам, які навчалися за державним замовленням і поновлені на навчання за таким замовленням після академічної відпустки або наданим повторним курсом навчання за станом здоров’я згідно п. 19 Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти, затвердженим спільним Наказом МОН та МОЗ України № 191/153 від 06.06.1996 р., по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цим Положенням за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю до підведення підсумків чергової екзаменаційної сесії.

8.7. Студентам, які відповідно до наказу ректора ХНМУ поновлені на навчання за державним замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цим положенням.

8.8. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Положенням.

8.9. Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу ректора, в межах коштів, передбачених у кошторисі ХНМУ, затверджених у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

Студентам Коледжу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

 

 1. Матеріальне заохочення та матеріальна допомога

 

9.1. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності Коледж має право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам, які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання  за рахунок коштів, передбачених у кошторисі ХНМУ, затвердженому у встановленому порядку.

9.2.  Порядок використання коштів, передбачених для призначення та надання матеріальної допомоги та заохочення, визначається окремим положенням та затверджується Вченою радою ХНМУ.

9.3.Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

 

 1. Прикінцеві положення

10.1. Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом видання наказу ректора університету про внесення та затвердження відповідних змін або розробку нової редакції Положення.

10.2. З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції «Положення про стипендіальне забезпечення студентів Медичного коледжу Харківського національного медичного університету», дане Положення втрачає чинність.

ЗАТВЕРЖЕНО

наказ ХНМУ

від 06.03.2017 № 94

 

 

Зміни

до Положення про стипендіальне забезпечення студентів Медичного коледжу Харківського національного медичного університету

(ці зміни є невід’ємною частиною Положення)

 1. Викласти п.п. 1.3.2. пункту 1.3. розділу 1 Положення у наступній редакції:

«1.3.2. Соціальні – це стипендії, які призначаються на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян на підставі поданої заяви та відповідних документів, що підтверджують факт належності особи до такої категорії громадян.

Право на соціальні стипендії мають Студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів Університету, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та не перебувають в академічній відпустці, із числа:

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення Університету, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту” та статтею 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” – протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV;

10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I-III групи;

11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.».

 1. Викласти розділ 7 Положення у наступній редакції:

«7. Правила призначення соціальних стипендій

7.1. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цього Положення та належать до однієї з категорій, вказаних у пп. 1.3.2. цього Положення.

7.2. Особи, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до Стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення (заяву) із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

7.3. Перелік документів, які надаються студентами для отримання соціальної стипендії.

7.3.1. Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до Університету із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

– прізвище, ім’я та по батькові;

– число, місяць, рік народження;

– зареєстроване та фактичне місце проживання;

– підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

– паспорта громадянина України;

– свідоцтва про народження дитини;

– довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

– студентського квитка.

7.3.2. Крім того, в залежності від пільгової категорії, студенти додатково подають такі документи:

1) Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти Університету, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

– копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

– копію свідоцтва про смерть батьків;

2) Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20 – 22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (громадяни, віднесені до категорії 1; неповнолітні діти громадян, віднесені до категорії 1; неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорії 1, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; громадяни, віднесені до категорії 2; неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорії 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; громадяни, віднесені до категорії 3; діти (особи, віком до 18 років), які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою):

– копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;

3) Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” та особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи (протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти):

– довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

– акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);

– копію довідки медико-соціальної експертизи;

– копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту 4, із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

4) Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх діти (до закінчення навчання в Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

– копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;

– довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

5) Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання в Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

– копію свідоцтва про смерть батька (матері);

– документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

– копію довідки медико-соціальної експертизи;

6) Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення Університету, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

– копію свідоцтва про смерть батька (матері);

– копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

– довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

7) Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

8) особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV:

– копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

9) діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III групи;

– копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;

10) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.»:

– довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

7.4. Якщо Стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними підпунктом 1.3.2. цього Положення, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

7.5. Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття Стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

7.6. У разі коли особи, вказані підпункті 1.3.2. цього Положення, які мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Якщо студент обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний семестр, про що Коледж невідкладно інформує орган соціального захисту населення.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, а також студенти Коледжу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають право на отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії.

7.7. Особам, зазначеним у підпункті 1.3.2. цього Положення, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цим Положенням, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 7.1. та 7.6 цього Положення:

збільшується:

студентам, які є інвалідами по зору і слуху, – на 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу;

студентам Коледжу з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, – 30 відсотків.

У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Положення, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії закруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

7.8. Особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.9. У разі продовження навчання за іншим освітньо-кваліфікаційним  рівнем (рівнем вищої освіти) в Коледжі, поновлення на навчання за державним замовленням після наданої у встановленому порядку перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення студента (курсанта) до іншого навчального закладу для продовження навчання за тим же освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) питання призначення соціальної стипендії вирішується на умовах, визначених цим Положенням.».