Культурологія

Однією з головних умов становлення державності України є її входження у світ сучасних культурних надбань. Адже саме сфера культурних знань сприяє формуванню в особистості широкого світобачення, орієнтованого на загальнолюдські гуманістичні цінності.

       Культура відіграє все більшу роль у формуванні та зміцненні громадянського суспільства, розвитку творчих здібностей людини, побудові правового суспільства. Вона впливає на всі сфери суспільної та індивідуальної життєдіяльності – працю, побут, дозвілля, спосіб життя суспільства й особистості.

       Викладання і засвоєння курсу «Культурологія” є важливим внеском у гуманітаризацію освіти. Воно сприяє оволодінню досягненнями світової та вітчизняної культури, допомагає студентській молоді не лише самовизначитись у світоглядних питаннях на основі знань сутності культури, її елементів, типології в історичній генезі, а й глибоко зрозуміти особливості культури різних епох, починаючи з первіснообщинного ладу і закінчуючи найбільш осучасненими формами культури зарубіжної та вітчизняної.

  Основні завдання дисципліни:

     Курс «Культурологія» спрямований на збагачення і розширення гуманітарної підготовки здобувачів вищої освіти, формування творчої активності майбутніх фахівців. Сприйняття і розуміння культури як суспільного явища допоможуть кваліфіковано аналізувати, систематизувати, класифікувати та створювати оптимальні моделі процесів духовного, соціально-політичного та культурно-мистецького життя.

       Культурологічна підготовка має спрямувати молодь на особистісну культуро творчу орієнтацію в сучасному світі, сприятиме осмисленню сукупності культурних досягнень людства, взаєморозумінню та продуктивній співпраці з народами, які мають як схожі, так і відмінні риси в культурі, веденню кваліфікованого діалогу з партнерами іншої культурної домінанти.

Змістовий модуль 1

Тема 1:  Вступ. Культурологія як наука. Поняття про культуру  (лекція 1 “Культурологія як наука“)

 • Культурологія як наука.
 • Теорія культури.
 • Поняття, структура та функції культури.
 • Матеріальна та духовна культура. 
 • Філософські концепції культури.
 • Релігійні основи світової культури.
 • Поняття світової та національної культури.
 • Медицина і медична культура як специфічна складова частина культури народу.
 • Первісна культура.
 • Печерний живопис, глиняний посуд.
 • Первісні вірування.

Питання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте завдання курсу «Вступ до спеціальності»
 2. Охарактеризуйте структуру культурології
 3.  Висвітліть методи культурологічних досліджень
 4. Простежте зв’язок культурології з іншими гуманітарними дисциплінами
 5. Охарактеризуйте ізоляціоністську теорію науковців про предмет і місце культурології в системі наукового знання
 6. Охарактеризуйте інтегративну теорію науковців про предмет і місце культурології в системі наукового знання
 7. Охарактеризуйте предмет культурології
 8. Поясніть об’єкт культурології
 9. Визначте основні завдання культурології
 10. Охарактеризуйте фундаментальну і прикладну культурологію

Тема 2:  Культура Стародавнього світу (лекція 2)

 • Стародавні цивілізації Сходу.
 • Культура Стародавнього Єгипту.
 • Культура Месопотамії.
 • Культура Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю.
 • Особливості культури Японії.
 • Культура Греції. Періоди грецької культури. Найвизначніші досягнення греків.
 • Медицина.  Гіппократ.
 • Особливості римської культури.
 • Культура країн доколумбової Америки.

Питання для самоконтролю:

 1. Простежте, коли і ким була народжена «ідея культури».
 2. Поясніть як обґрунтовувалася давніми мислителями корінна відмінність світу природи від світу людини.
 3. Визначте хто перший почав вживати термін «культура» і в якому словосполученні.
 4. Охарактеризуйте поняття «пайдейя» і як воно співвідноситься з терміном «культура».
 5. Поясніть процес «окультурення людини» за Цицероном, Вергілієм, Сенекою.
 6. Визначте, чи можна Тацита вважати першим критиком основ «фаустівської цивілізації».
 7. Простежте, чи розглядалася культура філософською та історичною думкою Стародавньої Греції та Стародавнього Риму як окремий об’єкт пізнання.

Тема 3:  Культура Київської Русі (лекція 3), (Словник термінів та понять теми)

 • Розвиток писемності.
 • Літописи.
 • Нестор.
 • Стан освіти.
 • Християнство і його вплив на культуру Київської Русі.
 • Література Русі.
 • Архітектура Київської Русі.
 • Іконопис, фрески, мозаїка.
 • Медичні знання.
 • Місце і роль культури Київської Русі у світовій та вітчизняній культурі.

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягав зв’язок культури Київської Русі та культури античності?
 2. Який був культурний зв’язок Київської Русі з Візантією та іншими сусідніми країнами?
 3. Чому вважається, що києворуська культура є якісно новим ета пом в розвитку слов’янської культури?
 4. Які заслуги перед українською культурою Володимира Вели кого та Ярослава Мудрого?
 5. Дати характеристику основних центрів давньоруської куль тури.
 6. Чому монастирі стали осередками культурного і духовного життя?
 7. Яка роль Києво Печерської лаври у розвитку культури Київсь кої Русі?
 8. Чому християнізація стала рушієм нового культурного про цесу?
 9. Що таке «Руська правда»?
 10. Яка ідея «Слова о полку Ігоревім»?
 11. Що таке графіті?
 12. Який зв’язок культурної спадщини Київської Русі і сучасності?

Завдання для тестової перевірки знань студентів

1.  Князь, при якому культура Київської Русі досягла найвищого розквіту:

а) Володимир Великий;

б) Ярослав Мудрий;

в) Володимир Мономах.

2.  Герой народного епосу, реальна історична особа:

а) Ілля Муромець;

б) Добриня Микитич;

в) Альоша Попович.

 1. Правильно розташуйте прізвища:   Іван Кочерга, М.М.Герасимов, Адам Бременський, Нестор, Гри горій

Майборода, Боян, Аліпій, Іларіон.

а) відомий мандрівник, географ XI ст.;

б) давньоруський художник;

в) письменник публіцист XI ст., перший митрополит з руських;

г) видатний літописець, батько вітчизняної історії;

д) співець, виконавець билин та переказів XI ст., якого згадує автор «Слова о полку Ігоревім»;

е) скульптор, який зробив погруддя Я.Мудрого;

є) автор опери «Ярослав Мудрий»;

ж) автор драми «Ярослав Мудрий».

 1.  Правильно розташуйте дати:   1108 рік, 988 рік, 884 рік, 1051 рік, 1190 рік, 1037 рік, 1089 рік, 1240 рік, 1113 рік, 1187 рік.

а) заснування Києво Печерського монастиря;

б) побудова Софії Київської; в) написання «Слова о полку Ігоревім»;

г) побудова Успенського собору Києво Печерської лаври; д) написання «Повісті минулих літ»;

е) побудова Троїцької надбрамної церкви Києво Печерської лаври; є) заснування міста Житомира;

ж) побудова церкви Василя в Овручі;

з) зруйнування Десятинної церкви; и) запровадження на Русі християнства.

Теми рефератів

 • Київська Русь – якісно новий етап у розвитку слов’янської культури.
 • Культура і релігія дохристиянської Русі.
 • Перша релігійна реформа Володимира, її значення.
 • Запровадження християнства і його вплив на розвиток куль тури.
 • Культура Київської Русі та античність.
 • Культура Київської Русі і Візантія.
 • Матеріальна культура Київської Русі.
 • Визначні архітектурні пам’ятники Київської Русі.
 • Основні центри давньоруської культури.
 • Літописання і література Київської Русі.
 • Музична і співоча культура.
 • Усна народна творчість.
 • Монастирі – осередки культурного і духовного життя.
 • Визначні культурно освітні діячі Київської Русі.
 • Виникнення слов’янської писемності.
 • Культура Київської Русі періоду феодального роздрібнення.
 • Культура Галицько Волинського князівства.
 • Культурні зв’язки Київської Русі з сусідніми країнами.
 • Культурна спадщина Київської Русі і сучасність.

Тема 4:  Культура Середньовіччя. Культура епохи Відродження. (лекція 4)

Середньовічна культура – яскравий відтінок культури, характерний для періоду Середньовіччя. Охоплює передусім, але не виключно, європейську культуру. Культури інших ареалів, хоч і розвивалися у межах часткової чи повної відособленості, несуть ті ж тенденції, що й європейська.

 • Культура Візантії.
 • Суспільний лад.
 • Церковна організація.
 • Представники богословської та наукової думки. 
 • Візантійська архітектура.
 • Іконописна школа.
 • Середньовічна культура та її досягнення.
 • Вплив католицької церкви на розвиток культури, медицини.
 • Схоластика. Ф. Аквінський, Р. Бекон, Ібн-Сіна.
 • Виникнення університетів.
 • Архітектура Середньовіччя,
 • Романський та Готичний стиль.
 • Особливості культури епохи Відродження та її гуманістичний зміст.
 • Наукові відкриття епохи Відродження, Х. Колумб, М. Коперник.
 • Гуманізм і медицина, А. Везалій.
 • Література. Данте Аліг’єрі, Ф. Рабе, В. Шекспір, М. де Сервантес.
 • Раннє Відродження в Італії.
 • Мистецтво Високого Відродження: Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело, Тиціан.
 • Особливості Відродження в інших країнах. П. Брейгель, А. Дюрер.

Тема 5:  Культура Нового часу (Лекція 5)

 • Наукові відкриття.
 • Реформація.
 • Просвітництво.
 • Французькі просвітителі Література.
 • Вплив просвітницьких ідей на літературу. Ж. Мольєр, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дефо, Д. Свіфт.
 • Стилі художньої культури: бароко і класицизм.
 • Мистецтво. Л. Берніні, Е. Греко, Д. Веласкес, П. Рубенс, Рембрандт.
 • Неперевершені майстри музичного мистецтва: Г. Гендель, Й.-С. Бах, Й. Гайдн, К. Глюк, Л. ван Бетховен, В.-А. Моцарт.

Змістовий модуль 2

Тема 1:   Українська культура другої половини ХVII—ХVIII ст. (Лекія 6)

 1. Загальні умови розвитку української культури в другій половині XVII—XVIII ст.
 2. Освіта, книгодрукування, література. (Розвиток культури та освіти у другій половині XVII ст.)
 3. Козацьке бароко. (Українське Барокко)
 4. Живопис. Д. Левицький, В. Боровиковський.
 5. Церковний живопис.
 6. Театр.
 7. Музика М. Березовський, А. Ведель, Д. Бортнянський.
 8. Література. Г. Сковорода.

Запитання і завдання для самоконтролю

 1. Витоки та основні засади Просвітництва.
 2. Художнє життя Європи періоду Просвітництва.
 3. Стиль бароко епохи Просвітництва в українському мистецтві.
 4. Бароко і класицизм як провідні стилі епохи Просвітництва.
 5. Літературно-мистецьке життя в Україні гетьманської доби.
 6. Чому школа й виховання є найважливішими чинниками виховання?
 7. Українська освіта й педагогіка епохи Просвітництва.
 8. Яку роль відіграли православні братства у культурному житті України в XV—XVII ст.?
 9. Ідеї Просвітництва у європейській літературі.
 10. Музична культура Європи у XVII—XVIII ст.
 11. Видатні українські композитори другої половини XVIII ст.
 12. Де і коли було відкрито перший оперний театр?
 13. Європейське музичне мистецтво доби Просвітництва.
 14. Видатні європейські художники епохи Просвітництва.
 15. Видатні діячі англійського Просвітництва.
 16. Видатні діячі французького Просвітництва.
 17. Якою була культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії?
 18. Меценатська й культурницька діяльність І. Мазепи.
 19. Який внесок зробили письменники-полемісти (І. Гізель, Я Баранович, І. Галя-товський) XVII ст. в українську культуру?
 20. Яке вчення лежало в основі філософських поглядів Г. С Сковороди?
 21. Філософські погляди Г. С Сковороди.
 22. Розвиток друкарства в Україні.
 23. Видатні українські архітектори XVII—XVIII cm.
 24. Які Ви знаєте українські пам’ятки архітектури, побудовані у стилі бароко?
 25. Яким був внесок у розвиток духовності українського народу першодрукарів слов’ян?
 26. Роль і значення Києво-Могилянської академії в культурному розвитку України.
 27. Яким був культурний процес в Україні у XVIII ст.?
 28. Розвиток української науки та її вплив на національну свідомість.
 29. Особливості козацьких літописів.
 30. Становлення театрального мистецтва в Україні.

Тема 2:   Культурний розвиток України в 20—30-х роках XX ст. (лекція 7)

Зарубіжна культура 20—30-х років XX ст.

 • Події 1917 р. в Російській імперії та їх вплив на культурний розвиток України.
 • Відродження української культури в період “українізації”.
 • Література.
 • Новаторське сценічне мистецтво. Лесь Курбас.
 • Становлення української кінематографії. О. Довженко.
 • Оновлення образотворчого мистецтва. М. Бойчук і його школа.
 • Розвиток культури на західноукраїнських землях: О. Теліга, О. Ольжич.
 • Розвиток української науки (М. Грушевський, І. Огієнко, В. Вернадський, М. Яворський, С. Єфремов, М. Василенко).
 • Утвердження тотального партійного диктату над культурою. Боротьба з націонал-ухильництвом. ”Розстріляне відродження”. Розгром УАН.
 • Культурно-просвітницька діяльність української еміграції в 20—30 роках.
 • Особливості культури XX ст.
 • Філософські концепції та їх вплив на громадське та культурне життя (марксизм, фрейдизм, екзистенціоналізм).
 • Розвиток освіти, науки та техніки. Ядерна фізика. Психологія. Література.
 • Модернізм. Характеристика модерністських напрямків. Фовізм, кубізм, абстракціонізм, сюрреалізм. Творчість А. Матісса, П. Пікассо, К. Малевича, В. Кандінського, С. Далі.

Тема 3:    Розвиток української та зарубіжної культури в другій половині XX ст.

 • Сучасна зарубіжна література: Ф. Моріак, О. Солженіцин, Л. Арагон, В.  Фолкнер.
 • Музика: П. Домінго, Л. Паваротті, Р. Растропович. Молодіжна музика: “Бітлз”, Рок-революція.
 • Театр: М. Захаров, театр “Ла-Скала”, Б.Брехт.
 • Живопис і скульптура: І. Глазунов, Ернест Нєізвєстний.
 • Кінематографія: І. Бергман, А. Вайда, Ф. Фелліні, М. Михалков.
 • Українська культура повоєнного періоду. Посилення партійного контролю над духовним життям суспільства в другій половині 40-х років. Література 60-х рр. Творчість Л. Костенко, Д. Павличка, І. Драча, М. Вінграновського, В. Стуса та ін.
 • Розвиток українського кінематографа (С. Параджанов, І. Миколайчук). Театр: Н. Ужвій, А. Бучма, Г. Юра.
 • Музика: Л. Ревуцький, В. Лятошинський, Б. Руденко, Є. Мірошниченко, В. Івасюк, Д. Гнатюк.
 • Основні напрями розвитку медицини в Україні. Діяльність О. Богомольця, В. Філатова, О. Амосова.

Тема 4:   Відродження та перспективи розвитку української культури на сучасному етапі

 • Проголошення незалежної Української держави і заходи щодо розбудови її культурного життя.
 • Роль національної культури в утвердженні й розвитку незалежної держави.
 • Національна тематика в літературі, образотворчому мистецтві, музиці в 90-х роках ХХ ст. В. Базилевський, В. Міняйло, І. Жиленко, Р.І ванченко, Н. Яремчук, Д. Петриненко, О. Бійма, В. Яворівський, А. Солов’яненко, Б. Ступка.
 • Відродження релігійного життя.
 • Боротьба за культурно-мовне відродження.
 • Товариство української мови ім. Т.Г. Шевченка.
 • Складності і перспективи сучасного культурного будівництва.
 • Діяльність української демократичної інтелігенції щодо відродження національної культури.
 • Культурне життя української діаспори далекого і ближнього зарубіжжя.

Готуємось до семінарських занять!

Словник термінів

Змістовий модуль