Філософія

Динамічні процеси сучасного суперечливого світу ставлять кожну людину в надзвичайно складні умови соціального життя. Радикальна зміна ціннісних орієнтацій, гостра необхідність постійного пошуку і швидкого знаходження життєво важливих рішень, стресові ситуації – все це проблеми повсякденного людського буття, сфера практичного застосування світоглядної культури, основу якої складає філософія.

Сучасна філософія є узагальненою філософською думкою людства. Ідейною основою сучасної філософії є загальнолюдські цінності і пріоритети. Вивчення філософії стає однією з головних передумов входження кожної молодої людини в загальнокультурний світовий контекст.

СПИСОК  ФІЛОСОФСЬКИХ   ІДЕЙ

Лекция 1

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу з теми

 1. Окресліть та розкрийте зміст основних особливостей філософського мислення.
 2. Охарактеризуйте основні елементи структури філософського знання (основні філософські дисципліни) та поясніть, на якій основі їх виділяють.
 3. Спробуйте визначити предмет філософії та обґрунтувати його розуміння.
 4. Розкрийте зміст основних функцій філософії.

Лекция 2

Знайти визначення і записати в зошит: історія філософії, давньоіндійська філософія, давньокитайська філософія, антична філософія, брахманізм, нірвана, чарвака, конфуціанство, буддизм, антична філософія, досократики, класичний період, стоїцизм, кініки, кіренаїки, мегарики.

Лекция 3

 1. Тип релігійної філософії, спрямований на раціональне обґрунтування основ християнського віровчення і осмислення буття Бога це:

а) патристика,

б) схоластика,

в) апологетика,

г) містика.

 1. Характерною рисою середньовічної філософії є:

а) антропоцентризм,

б) природоцентризм,

в) космоцентризм,

г) теоцентризм.

 1. Екзегетика – це напрям, який єдиним джерелом знання вважає

а) чуттєвий досвід,

б) досвід загальновизнаних авторитетів,

в) практику,

г) досвід індивідуального розмірковування.

 1. Філософське спрямування, яке вважало, що реально існують лише окремі речі, а загальні поняття є лише назвами або іменами – це:

а) схоластичний реалізм,

б) екземпляризм,

в) номіналізм,

г) концептуалізм,

д) матеріалізм.

 1. Хто з середньовічних філософів розум вважав вищим за віру:

а) Фома Аквінський,

б) Августин,

г) П’єр Абеляр,

д) Роджер Бекон.

 1. Як називається філософська течія, що привнесла у середньовічну філософію раціоналістичну проблематику філософії Аристотеля?:

а) аверроїзм,

б) аристотелізм,

в) томізм,

г) містицизм.

Лекция 4

Завдання на пару:

 • Зробити конспект.
 • Вивчити основні напрями філософії Нового часу та Просвітництва.
 • Відповісти на питання:  Які головні напрями філософії нового часу і їх основні принципи?
 • Записати в зошит:  емпіричний та раціоналістичний напрями у філософії  Нового часу.
 • Знайти визначення і записати в зошит:  індукція та дедукція,   субстанція, атрибут, істина розуму, істина факту, приватний інтерес, загальна справедливість. Просвітницьке трактування людини.

Лекция 5

Лекция 6

Лекция 7

Контрольні питання:

 1. Три етапи взаємовідносин філософії і медицини
 2. Специфіка лікарська діяльність
 3. Патерналістська модель взаємовідносин лікаря і пацієнта
 4. Сучасна модель взаємовідносин лікаря і пацієнта .
 5. Три основні принципи взаємовідносин лікаря і пацієнта
 6. Три ознаки нозологічної одиниці.

Діалектика та її альтернативи. Концепція розвитку. Свідомість.

ТЕМИ ПРЕЗІНТАЦІЙ

 1. Світогляд і філософія як форми людського самовизначення в світі.
 2. Світогляд і філософія: порівняльний аналіз.
 3. Структура і типологія світогляду. Роль світогляду в житті людини.
 4. Філософія, релігія та мистецтво як форми людського освоєння світу.
 5. Філософські ідеї Стародавньої Індії та їх сучасне значення.
 6. Сучасна оцінка філософських ідей буддизму, конфуціанства, даосизму.
 7. Життя та філософська діяльність Сократа.
 8. Вихідні ідеї філософії Арістотеля.
 9. Філософське вчення Платона.
 10. Тлумачення пізнання у філософії Нового часу.
 11. Філософські ідеї європейського Просвітництва та їх сучасне значення.
 12. Вчення І. Канта про рівні та форми пізнання.
 13. Вчення Г. Гегеля про абсолютну ідею.
 14. Філософія Л. Фейєрбаха та її вплив на європейську філософію.
 15. Концепція переоцінювання цінностей у філософії Ф. Ніцше.
 16. Філософія марксизму про предмет та завдання “наукової філософії”.
 17. Філософська думка Київської Русі.
 18. Філософська думка Києво-Могилянської академії.
 19. Суть філософії і медицини.
 20. Сучасні теорії медицини.
 21. Філософія, її призначення, зміст і функції в суспільстві
 22. Філософія і медицина Стародавнього світу
 23. Філософія і медицина Середньовіччя та епохи Відродження
 24. Філософія і медицина в епоху Нового часу та Просвітництва
 25. Німецька класична філософія та марксизм
 26. Філософія ХІХ—ХХ ст.
 27. Філософська думка в Україні
 28. Філософський зміст проблеми буття
 29. Проблема свідомості у філософії та медицині
 30. Діалектика — філософська основа медицини
 31. Основні категорії діалектики і проблеми детермінізму, цілісності та структурності в медицині
 32. Філософське пізнання. Специфіка медичного пізнання
 33. Філософський підхід до розуміння людини
 34. Філософські проблеми медицини
 35. Духовне життя суспільства