Відділення

ФЕЛЬДШЕРСЬКО – АКУШЕРСЬКЕ  ВІДДІЛЕННЯ

1

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ  «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

3 

Освітньо-кваліфікаційний рівень — молодший спеціаліст

Галузь знань — Охорона здоров’я

Спеціалізація — Лікувальна справа

Освітній рівень — Неповна вища освіта

Кваліфікація — Фельдшер

Необхідна базова освіта для вступу: базова середня освіта (9 класів)

Форма навчання — денна

Навчання здійснюється — за рахунок фізичних чи юридичних осіб

Ліцензійний обсяг — 30 осіб: База 9 класів: 30 осіб – контрактна форма

Термін навчання: База 9 класів – 3 роки 10 місяців

Початок навчання — 1 вересня відповідного року

Випуск — липень відповідного року

Фахівці підготовлені до роботи за Державним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності» . Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу: фельдшер і може займати первинні посади за Національним класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 003:2005:

 • Фельдшер;
 • Фельдшер станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги;
 • Фельдшер на морських і річкових суднах.

Виробничі функції, типові завдання діяльності, уміння та компетенції, якими оволодівають випускники нашого навчального закладу відділення «Лікувальна справа»

1.Діагностична

Проведення суб’єктивного обстеження та аналіз отриманих даних. Проведення  загального огляду, пальпації та аналіз отриманих даних.  Проведення обстеження органів дихання, серцево-судинної системи, органів травлення, сечової та статевої систем, нервово-психічної системи та аналіз отриманих даних.  Проведення обстеження вагітної, роділлі, гінекологічної хворої.  Проведення обстеження новонародженого.  Проведення додаткових методів обстеження. Постановка попереднього діагнозу.

2. Лікувальна функція

Надання невідкладної допомоги.  Приймання пологів.  Транспортування в лікарняний заклад

3.Догляд за хворими

Забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму.  Проведення заходів особистої гігієни. Харчування хворого. Визначення показників функціонального стану організму та заходи щодо їхньої стабілізації.  Застосування найпростіших методів фізіотерапії.  Виписування, зберігання та застосування фармакологічних засобів.  Підготовка пацієнта, взяття і направлення матеріалу на лабораторне та інструменталь-не дослідження.  Здійснення догляду за новонародженою дитиною та дитиною 1-го року життя.

4. Профілактична

Запобігання виникненню захворювань та їхніх ускладнень.  Організація протиепідемічної роботи на ФАПі, здоровпункті, протиепідемічного захисту військ.  Проведення протигельмінтних заходів.  Спостереження за здоровим і перехворілим населенням та диспансерний нагляд.  Здійснення поточного санітарного нагляду.  Проведення щеплень населенню Проведення санітарно-просвітньої роботи серед населення.

5.Організаційно-методична

Організація роботи ФАПу, здоровпункту.  Організація  роботи медичного пункту батальйону під час бойових дій і в міжбойовий період.  Оформлення медичної документації.  Складання звіту здоровпункту на підприємстві Обчислювання показників здоров’я населення.

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «АКУШЕРСЬКА СПРАВА»

2 

Освітньо-кваліфікаційний рівень — молодший спеціаліст

Галузь знань — Охорона здоров’я

Спеціалізація — Акушерська справа

Освітній рівень — Неповна вища освіта

Кваліфікація — Акушерка

Предметна галузь діяльності— спостереження, догляд та надання допомоги вагітним, породіллям, дітям 1-го року життя, участь у моніторингу здоров’я населення, надання допомоги гінекологічним хворим, участь у плануванні сім’ї.

Необхідна базова освіта для вступу — повна загальна середня освіта (11 класів)

Форма навчання — денна

Навчання здійснюється — за рахунок фізичних чи юридичних осіб

Ліцензійний обсяг — 30 осіб

Термін навчання — 2 роки і 5 місяців

Початок навчання — 1 вересня відповідного року

Випуск — лютий відповідного року

Фахівець підготовлений до роботи згідно з Національним класифікатором України: “Класифікатор професій” ДК 003:2005 і можуть займати первинні посади:

 • Акушерка.
 • Акушерка стаціонару
 • Інструктор із санітарної освіти.
 • Сестра медична дитячої поліклініки.
 • Сестра медична дитячої поліклініки.
 • Сестра медична дитячого стаціонару
 • Сестра медична із стоматології
 • Інструктор із трудової терапії.
 • Сестра медична.
 • Сестра медичної станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги
 • Сестра медична з дієтичного харчування
 • Сестра медична з косметичних процедур
 • Сестра медична з лікувальної фізкультури
 • Сестра медична з масажу.
 • Сестра медична операційна.
 • Сестра медична патронажна.
 • Сестра медична з фізіотерапії.
 • Сестра медична стаціонару.
 • Сестра медична поліклініки
 • Статистик медичний
 • Сестра медична з функціональної діагностики

Виробничі функції, типові завдання діяльності, уміння та компетенції, якими  володівають випускники вищого навчального закладу відділення «Акушерська справа»

1. Організаційна функція

Організація виробничого місця;

2. Технічна функція

Підготовка та ведення медичної документації

3. Технологічна функція

Проведення профілактики захворювань та ускладнень.  Проведення санітарно-освітньої роботи.  Проведення загального обстеження.  Проведення спеціального обстеження.  Підготовка до проведення діагностичних процедур. Надання допомоги в пологах.  Надання допомоги після пологів.  Виконання призначень лікаря.  Надання невідкладної долікарської допомоги. Догляд за хворими.  Проведення лікувально-профілактич-них заходів.  Контроль у межах своєї професійної діяльності

 

СЕСТРИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ  «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»

4

5

Освітньо-кваліфікаційний рівень — молодший спеціаліст

Галузь знань — Охорона здоров’я

Напрям підготовки — Сестра медична

Спеціалізація — Сестринська справа

Освітній рівень — Неповна вища освіта

Кваліфікація — Сестра медична

Предметна область діяльності — забезпечення догляду за хворими

Необхідна освіта для вступу: базова загальна середня освіта (9 класів) і повна загальна середня освіта (11 класів)

Форма навчання — денна

Навчання здійснюється —  за рахунок коштів місцевого (державного) бюджету або за рахунок фізичних чи юридичних осіб

Ліцензійний обсяг — 120 осіб.: база 9 класів: 60 осіб. — контрактна форма база 11 класів, 60 осіб – контрактна форма

Термін навчання:  база 9 кл. – 3 роки 10 місяців база 11 кл. – 2 роки 10 місяців

Початок навчання — 1 вересня відповідного року

Випуск —  липень відповідного року

Фахівці підготовлені до роботи за Національним класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 003:2005 і первинні посади :

 •  Сестра медична;
 •  Сестра медична-анестезист;
 •  Сестра медична дитячого стаціонару;
 •  Сестра медична операційна;
 •  Сестра медична патронажна;
 •  Сестра медична поліклініки;
 •  Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги;
 •  Сестра медична зі стоматології;
 •  Сестра медична з фізіотерапії;
 •  Сестра медична з функціональної діагностики;
 •  Сестра медична з масажу;
 •  Сестра медична з дієтичного харчування;
 •  Сестра медична з косметичних процедур;
 •  Сестра медична з лікувальної фізкультури;
 •  Статистик медичний.

Виробничі функції, типові завдання діяльності, уміння та компетенції, якими  володівають випускники вищого навчального закладу відділення «Сестринська справа»

1. Технологічна функція

Медсестринське суб’єктивне обстеження пацієнта та оцінювання отриманих даних. Медсестринське фізичне обстеження пацієнта та оцінювання отриманих даних. Медсестринське обстеження органів дихання, кровообігу, травлення , зору, ЛОР-органів, опорно-рухового апарату, сечовидільної та нервово-психічної систем пацієнта та оцінювання отриманих даних. Медсестринське обстеження вагітної, роділлі, породіллі та оцінювання її стану. Гінекологічне обстеження пацієнтки.  Медсестринське обстеження та оцінювання стану новонародженого.  Медсестринська діагностика: виявлення проблем пацієнта.  Планування медсестринського догляду.  Забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму.  Забезпечення особистої гігієни пацієнта.  Харчування пацієнта.  Проведення заходів щодо стабілізації функціонального стану організму.  Застосування найпростіших методів фізіотерапії.  Виписування, зберігання та застосування фармакологічних засобів.  Підготовка пацієнта, взяття і направлення матеріалу на лабораторне та інструментальне дослідження.  Здійснення догляду за дитиною раннього віку.  Надання невідкладної долікарської допомоги.  Здійснення взаємозалежних медсестринських функцій.  Приймання пологів.  Транспортування.  Проведення фізіотерапевтичних процедур, ЛФК Гігієнічне оцінювання довкілля

2. Організаційна функція

Організація протиепідемічної роботи.  Проведення протигель­мінтних заходів.  Спостереження за здоровим і перехворілим населенням, реабілітація та диспансерний нагляд.  Проведення щеплень населенню.  Організація навчання пацієнтів та членів їхніх родин.  Проведення медико-гігієнічної пропаганди.  Організація навчання молодшого медичного персоналу.  Організація робочого місця

3. Технічна функція

Оформлення медичної документації